Vodovody - kanalizace

 

 S čím Vám můžeme pomoci:

  zpracování a vedení majetkové a provozní evidence   výkon funkce vodohospodáře pro průmyslové a zemědělské podniky   zpracování plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací  
             
 

  

 

monitoring vod

 

dodávky technologií

 
             
      Kanalizační síť      
             
  poradenství   návrh kanalizační sítě   projekt kanalizační sítě  
  vzorkování odpadních vod    analýzy vzorků odpadních vod   čištění odpadní vody  
  kanalizační řád – zpracování, aktualizace   zkušební provoz ČOV   dodávka ČOV, lapolu, septiku, jímky, žumpy, zemního filtru
 
   legislativní podklady – zajištění a aktualizace    legalizace vypouštění odpadních vod    zajištění odpovědné osoby za provoz kanalizace  
 
         
             
      Vodovodní síť      
             
  poradenství   návrh vodovodní sítě    projekt vodovodní sítě    
  odběr vzorků vod   analýzy   dodávky úpravny vody   
  řízení provozu úpravny vody   provozní řády
 
  legislativa – zajištění a průběžná aktualizace podkladů  
  legalizace odběru pitných vod   vyhledání a realizace nového zdroje vody    zkušební provoz úpravny vody  
             

 

Poslední aktuality

Firemní časopis č. 2/2016 přináší na str. 12 informace o tom, jak naše společnost zajišťuje servis čistíren odpadních vod.
10.07.2017
Od 1. 1. 2019 je účinná novela vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů). V současné době se ale již připravuje další novela.
10.07.2017

Úpravna vody Číhošť, okr Havlíčkův Brod

 

Filtrační technologie tvořená dvojicí tlakových filtrů s náplní vodárenského písku a aktivního uhlí s trubními propoji chodu a proplachu technologie. Filtrační technologie je součástí celku pro úpravu surové vody, v tomto případě snížení obsahu železa, manganu a radonu.

 

 

Výrobky a služby Ekomonitoru:
Vodní zdroje Ekomonitor|Biologické filtry |Septiky|Analýza rizik|Jímky|Studny, vrty, hydrogeologie|Čistička odpadních vod|Lapoly - odlučovače lehkých kapalin|Ekologické audity, IPPC|ČOV|Odlučovače ropných látek|Odpadní vody|EIA, SEA|Odlučovače tuku|Úprava vody|Plastové nádrže|Sanace|Průzkumy kontamince ekologických zátěží|Radonový průzkum, odradonování|Rozbory, analýzy, radon, emise, měření pracovního prostředí|Striping, stripovací věže|Vodoměrné šachty|Vodovody, kanalizace|Žumpy|Čistírna odpadních vod