Analýzy

 

 

   Přesný název zkušebního postupu/metody    Identifikace zkušebního postupu/metody    Předmět zkoušky  
             
  Stanovení pH ve vodách
potenciometricky
  ČSN ISO 10523   Voda pitná, povrchová,
podzemní, voda ke koupání,3)
voda odpadní, vodný výluh
 
  Stanovení konduktivity   ČSN EN 27888   Voda pitná, povrchová,
odpadní, vodný výluh
 
  Stanovení celkového dusíku
jako dusičnanů
spektrofotometricky po oxidaci
činidlem Crack Set firmy Merck
  aplikační listy firmy Merck   Voda povrchová, odpadní,
vodný výluh
 
  Stanovení rozpuštěných a
nerozpuštěných látek
gravimetricky
  ČSN EN 872,
ČSN 75 7346
  Voda pitná, povrchová,
podzemní, odpadní, vodný
výluh
 
  Stanovení ztráty žíháním
nerozpuštěných látek
gravimetricky
  ČSN 75 7350   Voda odpadní  
  Stanovení RAS v odpadních
vodách gravimetricky po filtraci
filtrem ze skleněných vláken
  ČSN 75 7347   Voda odpadní  
  Stanovení biochemické spotřeby
kyslíku (BSK-5) standardní
zřeďovací metodou s potlačením
nitrifikace
  ČSN EN 1899-1   Voda povrchová a odpadní  
  Stanovení chemické spotřeby
kyslíku manganistanem titračně
(CHSK-Mn)
  ČSN EN ISO 8467, změna Z1   Voda pitná, povrchová,
podzemní
 
  Stanovení chemické spotřeby
kyslíku dvojchromanem
spektrofotometricky pomocí
setu firmy Merck (CHSK-Cr)
  TNV 75 7520, aplikační listy
firmy Merck
  Voda povrchová, odpadní,
vodný výluh
 
  Stanovení amoniaku a
amonných iontů manuální
spektrofotometrickou metodou
  ČSN ISO 7150-1 změna Z1   Voda pitná, povrchová,
odpadní, vodný výluh
 
  Stanovení dusičnanů
spektrofotometricky se
salicylanem sodným
  ČSN ISO 7890-3   Voda pitná, povrchová, voda ke
koupání 3) voda odpadní, vodný
výluh
 
  Stanovení dusičnanů
spektrofotometricky v UV
oblasti
  Horáková, M., Lischke, P.,
Grunwald, A.: Chemické a
fyzikální metody analýzy vod,
Praha 1986
  Voda pitná, voda podzemní  
   Stanovení dusitanů
spektrofotometricky s kyselinou
sulfanilovou a N-(1-naftyl)-1,2-
ethylendiamindihydrochloridem
   ČSN EN 26777    Voda pitná, povrchová,
odpadní, vodný výluh
 
   Stanovení chloridů
argentometricky podle Mohra
   ČSN ISO 9297    Voda pitná, povrchová, vodný
výluh
 
   Stanovení rozpuštěných
anorganických fosforečnanů
pomocí setu Spectroquant firmy Merck
  aplikační listy firmy Merck    Voda pitná a povrchová, vodný výluh  
   Stanovení celkového fosforu po
převedení na fosforečnany
činidlem Crack Set firmy Merck
   aplikační listy firmy Merck    Voda pitná a povrchová, vodný výluh, voda odpadní  
   Stanovení síranů titračně
chloristanem barnatým
   ČSN 830520-12    Voda pitná, povrchová, vodný výluh  
   Stanovení síranů titračně
dusičnanem olovnatým
   TNV 75 7477    Voda pitná, povrchová, vodný výluh  
   Stanovení fluoridů iontově
selektivní elektrodou
   ČSN ISO 10359-1,2    Voda pitná, povrchová, vodný
výluh
 
   Stanovení sumy vápníku a
hořčíku komplexometricky
   ČSN ISO 6059    Voda pitná, povrchová  
   Stanovení veškerých a volných
kyanidů po destilaci
spektrofotometricky
   ČSN ISO 6703-1,2
TNV 75 7415
   Voda pitná, povrchová,
odpadní, vodný výluh
 
   Stanovení jednosytných fenolů
těkajících s vodní parou
spektrofotometricky s
aminoantipyrinem
   ČSN ISO 6439    Voda pitná, povrchová, odpadní  
   Stanovení šestimocného chrómu
spektrofotometricky
   ČSN ISO 11083    Voda pitná, povrchová, vodný výluh  
   Stanovení prvků metodou
AAS/plamen: viz doplněk 1
   ČSN EN ISO 5961 - Cd
ČSN ISO 7980, změna Z1 – Ca, Mg
ČSN EN ISO 8288 – Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb
ČSN 75 7400 – Ag
ČSN EN 1233 - Cr
ČSN EN 13346 – rozklad
lučavkou
   Voda pitná, povrchová,
odpadní,vodný výluh
Zeminy, kaly, pevné odpady
 
   Stanovení prvků metodou
AAS/ETA: viz doplněk 2
   ČSN EN ISO 5961 – Cd
ČSN EN ISO 15586 – As, Cd,
Cr, Ni, Pb, Sb, Se, Cu, Tl, V ČSN EN 13346 – rozklad
lučavkou
   Voda pitná, povrchová,
odpadní,vodný výluh
Zeminy, kaly, pevné odpady
 
   Stanovení těkavých organických
látek metodou GC/ECD: viz
doplněk 3
   ČSN EN ISO 10301    Voda pitná, povrchová,
odpadní,vodný výluh
 
   Stanovení polychlorovaných
bifenylů(PCB) metodou
GC/ECD a GC/MS: viz doplněk
4
   ČSN EN ISO 6468    Voda povrchová, odpadní  
   Stanovení těkavých organických
látek metodou GC/MS: viz
doplněk 5
   ČSN EN 13649    Sorpční trubičky (půdní
vzduch, emise)
 
   Stanovení NEL/EL ve vodách
metodou FTIR
   ČSN 757505,
ČSN 757506
   Voda pitná, povrchová,
odpadní, vodný výluh
 
   Stanovení sodíku a draslíku
metodou plamenové emisní
spektrometrie
   ČSN ISO 9964-3    Voda pitná, povrchová,
odpadní, vodný výluh
 
   Stanovení rtuti pomocí
analyzátoru AMA-254
   ČSN 75 7440    Voda pitná, povrchová,
odpadní, vodný výluh
 
   Stanovení polycyklických
aromatických uhlovodíků
metodou HPLC s fluorescenční
detekcí: viz doplněk 6
   ČSN EN ISO 17993,
ČSN 75 7554
   Voda pitná, povrchová,
podzemní, odpadní,
 
   Stanovení uhlovodíků C10 –
C40 metodou GC/MS
   ČSN EN ISO 9377-2    Voda povrchová, podzemní,
vodný výluh
 
   Stanovení KNK-4,5 a KNK-8,3
neutralizační titrací
   ČSN EN ISO 9963-1    Voda pitná, podzemní  
   Stanovení ZNK-8,3 a ZNK-4,5
neutralizační titrací
   ČSN 75 7372    Voda pitná, podzemní  
 *  Stanovení redox potenciálu    TNV 75 7367    Voda ke koupání3)  
 *  Stanovení zákalu
turbidimetricky-set firmyHACH
   aplikační listy HACH    Pitná voda, voda ke koupání3)  
   Stanovení kultivovatelných
mikroorganismů (počty kolonií
při 22°C a 36°C)
   ČSN EN 6222    Voda pitná, ke koupání 3),  
   Stanovení Pseudomonas
aeruginosa
   ČSN EN 12780    Voda pitná, ke koupání 3)
povrchová, odpadní
 
   Stanovení Clostridium
perfringens
   př. č. 6, vyhl. 252/04 Sb.    Voda pitná, ke koupání 3),
povrchová, odpadní
 
   Stanovení termotolerantních
koliformních bakterií
   TNV 757835    Voda povrchová, ke koupání 3), odpadní  
   Stanovení Staphylococcus
aureus
   ČSN EN ISO 6881 1,2    Voda povrchová, ke koupání 3), odpadní,  
   Stanovení koliformních bakterií    TNV 757837    Voda povrchová, odpadní, ke koupání 3), pitná  
*  Stanovení pachu a chuti –
orientační senzorické zkoušky
   TNV 75 7340    Pitná voda  
   Stanovení těkavých organických
látek metodou statické head
space/GC-MS: viz doplněk 7
   ČSN EN ISO 10301    Voda podzemní, povrchová,
pitná, odpadní,
 
   Stanovení intestinálních
enterokoků
   ČSN EN ISO 7899-2    Pitná voda, voda ke koupání 3), odpadní voda, kal, písek  
   Stanovení mezofilních bakterií    ČSN 757841    Povrchová voda  
   Stanovení psychrofilních
bakterií
   ČSN 757842    Povrchová voda  
   Stanovení Escherichia coli a
koliformních bakterií metodou
membránových filtrů
   ČSNEN ISO 9308-1    Pitná voda, voda ke koupání 3)  
 *  Stanovení volného a vázaného
chlóru pomocí setu HACH
   aplikační listy firmy HACH    Voda pitná, ke koupání 3)  
   Stanovení volného a vázaného
chlóru kolorimetrickou metodou
   ČSN ISO 7393-2, změna Z1    Voda pitná, ke koupání 3)  
*  Stanovení průhlednosti    SOP-51/05    Voda ke koupání 3)  
 *  Stanovení rozpuštěného kyslíku    ČSN EN 25814    Pitná voda, podzemní voda,
odpadní voda, voda ke koupání 3)
 
 *  Stanovení organochlorových
pesticidů (OCP) metodou
GC/MS – doplněk 8
   DIN 38407-2    Voda pitná, povrchová,
odpadní,vodný výluh
 
   Stanovení silných
anorganických kyselin
spektrofotometricky
   Hygienický předpis
č. 52, str.40 (1981)
   Sorpční roztok emisí  
 *  Stanovení teploty    ČSN 75 7342    Voda pitná, povrchová,
odpadní, podzemní, voda ke
koupání 3)
 
   Stanovení celkového fosforu
spektrofotometrickou metodou
s molybdenanem amonným
   ČSN EN ISO 6878    Voda povrchová, odpadní  
   Stanovení vybraných herbicidů
ve vodách metodou HPLC s UV
detekcí: viz doplněk 9
   ČSN EN ISO 11369    Voda pitná, podzemní  
             

1) hvězdička u pořadového čísla označuje zkoušky prováděné mimo/i mimo prostory laboratoře
2) vodný výluh je připraven podle platné legislativy týkající se odpadů
3) voda ke koupání = umělá koupaliště

 

 

Doplněk 1: Zkouška 21: Ag, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn
Doplněk 2: Zkouška 22: As, Be, Cd, Co, Cr, Mo, Pb, Se, Sn, Tl, V
Doplněk 3: Zkouška 24: 1,1,2-trichlorethen, 1,1,2,2-tetrachlorethen, 1,2-cis-dichlorethen, 1,2-dichlorethan,
chloroform, tetrachlormethan, bromdichlormethan, dibromchlormethan, bromoform,
chloroform, dichlormethan
Doplněk 4: Zkouška 25: Polychlorované bifenyly – kongenery 28, 52, 101, 138, 153, 180,
Doplněk 5:  Zkouška 26: Benzen, toluen, o-, m-, p-xylen, ethylbenzen, monochlorbenzen, dichlorbenzeny,
1,1,2-trichlorethen, 1,1,2,2-tetrachlorethen, 1,2-cis-dichlorethen, chloroform, dichlormethan
Doplněk 6:  Zkouška 32: Acenaften, antracen, benzo/a/antracen, benzo/b/fluoranthen, benzo/k/fluoranten,
benzo/a/pyren, benzo/ghi/perylen, dibenzo/a,h/antracen, fenantren, fluoranthen, chrysen,
indeno/1,2,3-cd/pyren, naftalen, pyren
 Doplněk 7: Zkouška 45: Benzen, toluen, o-, m-, p-xylen, ethylbenzen, monochlorbenzen, dichlorbenzeny,
1,1,2-trichlorethen, 1,1,2,2-tetrachlorethen, 1,2-cis-dichlorethen, 1,2-dichlorethan, chloroform,
tetrachlormethan, 1,1-dichlorethen,
vinylchlorid – pouze u podzemních vod ze sanačních vrtů
Doplněk 8: Zkouška 54: Hexachlorbenzen, lindan, heptachlor, p,p-DDE, p,p-DDT, p,p-DDD,
methoxychlor
Doplněk 9:  Atrazin, atrazin-desethyl, hexazinon, simazin, cyanazin, methabenzthiazuron, chlorotoluron,
diuron, isoproturon, metazachlor, sebutylazin, propazin, terbutylazin, prometryn
Doplněk 10:  Atrazin, simazin, methabenzthiazuron, chlorotoluron, propazin, prometryn, metolachlor

 

 

Fyzikálně chemické, chemické, mikrobiologické, biologické a radiochemické zkoušky všech typů vod, zemin a půdního vzduchu

 

  • Pitné, povrchové a odpadní vody

 - Kontrola jakosti
 - Monitoring
 - Zpoplatněné ukazatele 

  •   Podzemní vody, zeminy a půdní vzduch - rozbory dle Metodického pokynu MŽP
  • Rozbory vod pro stavební účely
  • Radiochemický rozbor vod

 - Celková objemová aktivita alfa
  - Celková objemová aktivita beta
  - Objemová aktivita 222Rn 

  • Rozbory průmyslových kompostů a surovin pro jejich výrobu
  • Rozbory kalů z ČOV

 - Obsah rizikových prvků
  - Mikrobiologické ukazatele
  - Perzistentní organické látky 

  • Technologické zkoušky úpravy pitných vod

  VODY – MIKROBIOLOGICKÁ A BIOLOGICKÁ STANOVENÍ

Položka
krácený mikrobiologický rozbor pitné vody podle platných předpisů
úplný mikrobiologický rozbor pitné vody podle platných předpisů
stanovení počtu kolonií enterokoků
stanovení počtu indikátorů fekálního znečištění
stanovení indikace fekálního znečištění kvasnou zkouškou nebo teplotním testem
stanovení počtu kolonií psychrofilních mikroorganismů
stanovení počtu kolonií mezofilních mikroorganismů
abiosepton – tripton – pokryvnost pole mikroskopu
bezbarví bičíkovci – mikroskopicky
mrtvé organismy – mikroskopický obraz
živé organismy – mikroskopický obraz
Eschrichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Clostridium perfringens

VODY – RADIOLOGICKÉ UKAZATELE

Položka
celková objemová aktivita alfa
celková objemová aktivita beta
objemová aktivita radonu 222
radium 226, uran
polonium
olovo 210
draslík 40

ZKOUŠKY VODY

Základní zkoušky odpadní vody
pH, nerozp. látky, BSK-5, CHSK-Cr, NEL
Zkoušky odpadní vody dle platných předpisů
CHSK-Cr, RAS, NL, Pcelk., N-NH4+, Hg, Cd
Základní zkoušky pitné vody (mimo mikrobiologie)
pH, tvrdost, CHSK-Mn, chloridy, dusičnany, dusitany, amonné ionty,
Mikrobiologie – cena závisí na rozsahu zkoušek

 ROZBORY PITNÝCH VOD

podle platných předpisů Ministerstva zdravotnictví

Úplný rozbor
1. Mikrobiologické a biologické ukazatele
Escherichia coli, koliformní bakterie, enterokoky, Pseudomonas aeruginasa, psychoformní bakterie, mezofilní bakterie, mikroskopický obraz - živé a mrtvé organismy,
Clostridium perfringenus
2. Fyzikální a chemické ukazatele
2a - anorganické, včetně zdravotně významných
antimon, arsen, berylium, bór, kadmium, chrom, měď, fluoridy, kyanidy, olovo, mangan, rtuť, nikl, dusičnany, dusitany, selen, stříbro, sodík, hliník, amonné ionty, chloridy, pH, vodivost, sírany, rozpuštěné látky, železo, CHSK-Mn
2b - organické, včetně zdravotně významných
tetrachlormethan, dichlormethan, 1,2-dichlorethan, vinylchlorid, 1,2-dichlorethen, trichlorethen (TCE), tetrachloretren (PCE), benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny, styren, chlorbenzen, benzo/a/pyren a ostatní polycyklické aromatické uhlovodíky, organochlorové pesticidy, trihalogenmethany, volný chlor, NEL, formaldehyd
2c - ukazatele organoleptické
barva, pach, zákal
2d - ukazatele, jejichž přítomnost v pitné vodě je žádoucí
suma Ca + Mg

 

Krácený rozbor
1. Mikrobiologické a biologické ukazatele
Escherichia coli, Koliformní bakterie, kolonie kultivovat. při 36°C, kolonie kultivovat. při 22°C
2. Organoleptické ukazatele
barva, pach, zákal
3. Fyzikálně-chemické ukazatele
pH, vodivost, volný chlor, železo, mangan, CHSK-Mn, sírany, chloridy, dusičnany, dusitany