Zpracování dokumentace

Kanalizační síť- povinnosti na úseku odpadních vod

S povinnostmi na úseku odpadních vod Vám můžeme pomoci v plném rozsahu:

Zpracujeme žádost o povolení k vypuštění odpadních vod:

k provozování kanalizace je nutné platné povolení k vypouštění odpadních vod. Povolení s prošlým termínem platnosti je hodnoceno jako neoprávněné vypouštění odpadních vod.

 

Zpracujeme kanalizační řád, provozní řád kanalizace:

pro provozování kanalizace je nutné vlastnit vypracovaný a příslušným vodoprávním úřadem schválený kanalizační řád. Provozní řád musí být zpracovaný také pro lapače tuků, odlučovačů ropných látek.

 

Zpracujeme hlášení o množství vypouštění:

Povinnost - hlášení příslušnému podniku Povodí o množství vypouštěných vod nejpozději do 31.1. následujícího kalendářního roku. Hranice pro evidenci vypuštěného množství vody činí 6 000 m3/rok nebo 500 m3/měsíc.

 

Zpracujeme hlášení o koncentračním a bilančním znečištění:

Povinnost - hlášení příslušnému vodoprávnímu úřadu o koncentračním a bilančním znečištění a o množství vypouštěných vod - nutné zaslat nejpozději do 31.1. následujícího kalendářního roku.

 

Zpracujeme hlášení pro stanovení záloh na poplatky za vypouštění odpadních vod:

Povinnost - hlášení příslušné ČIŽP ohledně stanovení záloh na poplatky za vypouštění odp. vod k 15.10. běžného roku a poplatkové přiznání za uplynulý kalendářní rok zaslat nejpozději k 15.2. následujícího roku. Zpoplatněné množství vypouštěných odpadních vod je od 100 000 m3/rok.

 

Poradíme, vypočteme:

Povinnost - provádět měření odpadních vod (přímé nebo nepřímé, dle rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu).

 

Odebereme vzorky odpadních vod z kanalizačních výustí a ČOV a lapolů, zanalyzujeme:

Provádět odběry vzorků odpadních vod z kanalizačních výustí a ČOV (vč. lapolů) a jejich analýzu autorizovanou laboratoří dle Vyhl. č. 428/2001 Sb. a rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu.

 

Poradíme, zařídíme:

Stavby související s vodními díly zaevidovat do katastru nemovitostí.

 

Povedeme majetkovou a provozní evidenci kanalizace:

Povinnost - vést majetkovou a provozní evidenci kanalizace, příp. ČOV v souladu s Vyhl. č. 428/2001 Sb. a v digitální formě předat příslušnému vodoprávnímu úřadu do 28.2. následujícího kalendářního roku.

 

Zpracujeme Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací:

Povinnost - zpracovat k 31.12.2008 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací

 

Zařídíme oprávnění KÚ k provozu kanalizace pro veřejnou potřebu:

Povinnost - vlastnit oprávnění Krajského úřadu k provozu kanalizace pro veřejnou potřebu.

 

Zařídíme plnění opatření uložených vodoprávním úřadem:

Povinnost - průběžně plnit opatření uložená vodoprávním úřadem.
 

 

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami

[K §8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona]

(1) Žadatel předkládá k žádosti podle povahy druhu nakládání s vodami

a) mapový podklad v měřítku 1 : 50 000 (popřípadě v měřítku 1 : 25 000 nebo 1 : 10 000) se schematickým zákresem místa nakládání s vodami,

b) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy1) jako podklad pro zahájení řízení,

c) kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa nakládání s vodami a v případě vzdouvání též s vyznačením rozsahu a délky vzdutí,

d) kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami, pokud je má žadatel k dispozici,

e) stanovisko správce povodí k požadovanému nakládání s vodami,

f) stanovisko příslušného správce drobného vodního toku k požadovanému nakládání s vodami, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku,

g) doklad, jímž prokáže právo k pozemkům a stavbám vzdouváním vody dotčeným, popřípadě, že podal návrh na jejich vyvlastnění nebo že učinil opatření k objasnění nejasných vlastnických vztahů k těmto pozemkům a stavbám nebo ke zjištění pobytu jejich vlastníků, nejsou-li mu známi,

h) vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, pokud se žádost o povolení k nakládání s vodami týká podzemní vody, včetně zhodnocení původu vody (mělký či hlubinný oběh), možnosti a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod a návrhu minimální hladiny podzemních vod, pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod1a), pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak (§9 odst. 1 vodního zákona),

i) údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q330 denní, Q355 denní, Q364 denní a Qa dlouhodobý průměrný), pokud se žádost o povolení týká vodního toku a požadované nakládání s vodami může mít za následek snížení průtoku vodního toku,

j) výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů1), pokud by mohly být nakládáním s vodami dotčeny.

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu se žádostí, jejíž vzor je uveden v příloze č. 1.